JABATAN KEPALA DESA

Nama         : Freddy Bangun Iswantoro,SIP

Jabatan      : Kepala  Desa Tuko Periode Tahun 2013-2019

Pendidikan  : Sarjana Pemerintahan